Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/webiart/ffmc.com.ua/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/webiart/ffmc.com.ua/wp-includes/plugin.php on line 601

Кафедра практичної психології

В.о. завідувача кафедри – кандидат психологічних наук Варава Людмила Анатоліївна

Кафедра педагогіки та психології заснована у 1995 році. Її створення – яскраве свідчення реалізації університетом основних концептуальних положень щодо гуманітаризації сучасної освіти.

У сучасних умовах розвитку українського суспільства суттєво змінюються соціальні умови освіти та самореалізації молоді. Спеціалісти вищої школи зазначають, що підготовка сучасного фахівця повинна бути орієнтованою не тільки на його професійний саморозвиток, але й на психологічну готовність та саморозвиток особистості. Сьогодні особливо гостро зростає потреба у фахівцях-психологах, які б успішно працювали в апараті місцевих органів влади, керівниками підрозділів у сфері соціальної роботи, освіти, культури та спорту, в економічній сфері та ін.

Діяльність кафедри педагогіки та психології спрямована на підготовку сучасного професіонала, основні завдання якого зорієнтовані на оновлення навчального процесу в контексті євроінтеграційних вимог Болонського процесу та забезпечення конкурентоспроможності фахівців з практичної психології. Кафедра педагогіки та психології функціонує у складі філологічного факультету, є випускаючою з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та спеціаліста зі спеціальності «Практична психологія».

Викладачі кафедри вважають найважливішим питання виховання майбутнього покоління нашої держави й докладають усіх зусиль для духовного збагачення молоді, виховуючи загальнолюдські цінності, формуючи передові погляди, активну життєву позицію.

Викладання фахових дисциплін кафедри здійснюють фахівці вищої кваліфікації, які працюють в університеті на постійній основі та на умовах сумісництва.

Значне місце в науковій діяльності колективу відведено комплексним дослідженням проблем удосконалення форм, методів, засобів навчально-виховного процесу, формуванню професійної компетентності майбутніх психологів. Основні результати наукових пошуків викладачів кафедри втілюються в наукових публікаціях, серед яких варто відзначити монографії, підручники, навчальні посібники та навчально-методичні посібники, праці, що публікуються в періодичних наукових та інших фахових виданнях.

Викладачі кафедри беруть участь у науково-дослідній роботі, що виконується відповідно до комплексної теми “Особистісно-професійні трансформації учасників освітнього процесу у ВНЗ” (строк виконання: 2011–2014 рр., науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Р.М. Мойсеєнко).

У межах науково-дослідної тематики кафедри досліджуються такі питання:
1) розробка теоретико-методологічної бази дослідження, за допомогою якої розкриваються сутність, етапи та закономірності процесу професіоналізації практичних психологів у МДУ, що здійснюється у рамках теорії діяльності, теорії професійного становлення, психологічної теорії особистості;
2) розв’язання конкретних проблем у діяльності та житті викладачів та студентів, подолання негативних трансформаційних процесів (професійні деформації, емоційне вигорання та ін.);
3) особистісне та професійне зростання учасників освітнього процесу в МДУ;
4) розробка (проектування) та впровадження в навчально-виховний процес у МДУ спеціальних технологій (упровадження в навчально-виховний процес активних методів навчання, інтерактивних технік, моделювання різноманітних професійних та життєвих ситуацій);
5) визначення характеристик основних напрямів здійснення корекційно-розвивальної роботи (через систему тренінгових технологій та через індивідуальні чи групові форми консультативної роботи);
6) організація психологічного супроводу підготовки фахівця в університеті, створення психологічної служби МДУ.

Колектив викладачів підтримує навчальні та наукові зв’язки з провідними установами України – Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Бердянським державним педагогічним університетом, із загальноосвітніми навчальними закладами м. Маріуполя та Донецької області. Співробітники вищезазначених навчальних закладів читають спецкурси з актуальних проблем педагогіки та психології.

Майбутні практичні психологи навчаються на основі новітніх технологій і науково-методичних досягнень, формуються як творчі спеціалісти, які можуть створювати власні авторські програми та проекти. Наукові проблеми, які розв’язують студенти під час лекційних та практичних занять із психології та фахових дисциплін стають темами дискусій, спонукань до творчого пошуку моделі роботи сучасного практичного психолога.

Випускники спеціальності «Практична психологія» можуть працювати у державних органах та установах (держадміністрація, відділи відповідних міністерств, комерційних структур); у центрах психології та соціальної роботи; у соціально-психологічних службах, які забезпечують переговорні процеси, формують і добирають кадри, оптимізують організацію та взаємини в колективі, в усіх закладах та установах, які займаються соціально-психологічною допомогою, професійним психологічним відбором у центрах психологічної діагностики, психоаналізу та психокорекції; можуть створювати власні фірми з психологічним профілем діяльності.

Організаційна, виховна, наукова та навчально-методична робота кафедри завжди спрямована на зміцнення та розвиток кращих наукових та педагогічних традицій МДУ. У своїй діяльності кафедра ставить за мету підготовку психологів, які не лише володіють необхідними навичками та якостями, що сприяють розвиткові професіоналізму, але й мають чітко визначену гуманістичну ціннісну орієнтацію. Науково-дослідна робота кафедри педагогіки та психології є стабілізованою й розвивається у руслі змін, що відбуваються у психолого-педагогічній науці.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

• “Загальна психологія”;
• “Експериментальна психологія”;
• “Диференційна психологія”;
• “Вікова психологія”;
• “Практикум з психології”;
• “Психологія масовидних явищ”;
• “Основи психологічного консультування”;
• “Психологічна служба в системі освіти”;
• “Соціальна психологія”;
• “Групова психотерапія”;
• “Основи психокорекції”;
• “Діагностика та корекція сімейних взаємовідносин”;
• “Психологія спілкування та корекція особистості”;
• “Проблеми готовності дітей до шкільного навчання”.